Anotácia predmetu

Pohľad riešení architektúr počítačových systémov so zameraním na technické prostriedky počítačov od teoretických princípov ich činnosti, cez štruktúrnu organizáciu, až po architektonické koncepcie moderných počítačových systémov. Princípy a základné architektonické koncepcie počítačových systémov. Komponenty počítačového systému. Architektúra univerzálneho procesora. Zobrazenie informácií v číslicovom počítači. Počítačová aritmetika a algoritmy. Teória prúdového spracovania. Architektúra prúdových a superskalárnych procesorov. Hierarchická štruktúra pamäťového podsystému. Vstupno-výstupný podsystém. Multiprocesorové počítačové systémy. Úvod do paralelných počítačových systémov a superpočítačov.Cieľ predmetu

V rámci predmetu získa študent informácie o technických prostriedkoch počítačov, počnúc od teoretických princípov ich činnosti, cez štruktúrnu organizáciu, až po architektonické koncepcie moderných počítačových systémov. Získané znalosti o komponentoch počítačového systému a algoritmoch používaných systémom pri spracovaní, uchovávaní a prenášaní dát, študent bude schopný uplatniť tak v praktickej sfére, ako aj v teoretickej oblasti informatiky.Rozdelenie bodov predmetu

 • Skúška 70 bodov
 • Zápočet 30 bodov


Podmienky udelenia zápočtu

 • Aktívna účasť na cvičeniach.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
 • Absolvovanie písomných previerok.
 • Odovzdanie projektu (viď. bod „Požiadavky kladené na projekt a projektovú dokumentáciu“ tohto dokumentu).
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov zo zápočtu (min. 16 bodov)


Odporúčaná literatúra

 1. Hennessy, J. – Patterson, D.: Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 856 s., 2011, ISBN: 978-0-12-383872-8.
 2. Jelšina, M.: Architektúry počítačových systémov: princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. Elfa s.r.o., Košice, 2002.
 3. Patterson, D. – Hennessy, J.: Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Edition. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 800 s., 2013, ISBN: 978-0-12-407726-3.
 4. Pinker, J., – Poupa, M.: Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - Technická litaratúra, Praha 2006, 352 s., ISBN80-7300-198-5..
 5. Sima, D. – Fountain, T. – Kacsuk, P. Advanced computer architectures : a desing space approach. Harlow: Addison-Wesley, 1997. 800 s. ISBN 0201422913.